Dokumenty

Evropský plán rozvoje 2019-2024

Preventivní program školy 2020-2021

Organizační schéma 1.9.2020

Krizový plán školy

Strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování

 

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

 

Školní řád

Školní řád

Dokumentace k zák. č.106/1999 Sb. o poskytnutí informací

Výroční zpráva o poskytování informací

 

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva 2019-2020

Výroční zpráva 2018-2019

Výroční zpráva 2017-2018

 

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2020

RMČ Brno-Medlánky na 25. schůzi dne 11. 12. 2019 schválila rozpočet na rok 2020.

 

Kritéria přijímání žáků

Kritéria k přijímaní k základnímu vzdělání

 

Vnější právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

 

Vnitřní předpisy

předpisy neuvedené na stránkách školy jsou k dispozici na vyžádání v kanceláři školy

 

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

stránky jsou v souladu s právním předpisem č. 99/2009 Sb